Ban Lãnh đạo

Hanoi Westminster được điều hành bởi một Hội đồng quản trị tâm huyết, gồm những thành viên cam kết cho sự phát triển lâu dài, phù hợp với tầm nhìn, sứ mệnh và giá trị cốt lõi của trường.
Hotline: (024) 32052265