Học bổng tài năng tại HWS

Khối lớp Điều kiện hưởng ưu đãi Giá trị học bổng/ Ưu đãi
Lớp 1 Đạt kết quả tốt khi tham gia dự tuyển 15% Học phí suốt cấp học
Đạt kết quả xuất săc khi tham gia dự tuyển 50%
Lớp 2-4 Tiêu chí:
* Đạt từ 50% trở lên bài khảo sát năng lực của Trường HWS
15%
Tiêu chí:
* Hoàn thành xuất sắc năm học 2021 - 2022
* Kết quả xuất sắc trong học kỳ 1 năm học 2022 - 2023
* Đạt từ 80% trở lên bài khảo sát năng lực của Trường HWS
50%
Tiêu chí:
* Hoàn thành xuất sắc năm học 2021 - 2022
* Kết quả xuất sắc trong năm học 2022 - 2023
* Đạt từ 90% trở lên bài khảo sát năng lực của Trường HWS
* Có năng khiếu nghệ thuật hoặc thể thao
70%
Tiêu chí:
* Hoàn thành xuất sắc năm học 2021 - 2022
* Kết quả xuất sắc trong năm học 2022 - 2023
* Đạt từ 96% trở lên bài khảo sát năng lực của Trường HWS
* Đạt giải nhất/nhì trong các kỳ thi học sinh giỏi/năng khiếu của thành phố/quốc gia/quốc tế.
100%
HỌC BỔNG KHÁC - ÁP DỤNG TỚI HẾT CẤP HỌC

(Không áp dụng đồng thời với học bổng Tài năng)

Lớp 1-4 Học bổng Happy Team:
Dành cho học sinh đăng ký theo nhóm từ 4 bạn trở lên
23% Học phí suốt cấp học
Hotline: (024) 32052265