Tuyển dụng

TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN TIỂU HỌC

May 24, 2021

Hanoi Westminster School (HWS) là trường liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở song ngữ giảng dạy chương trình chuẩn Anh Quốc tích hợp với chương trình Quốc gia Việt Nam. Với sứ mệnh kiến tạo một môi trường giáo dục khai phóng, giúp trẻ em phát huy tiềm năng, tự do sáng tạo và được trang bị năng lực cần thiết để tạo dựng cuộc sống hạnh phúc, HWS luôn chào đón các cán bộ, giáo viên, nhân viên yêu trẻ và có khát vọng được góp phần vào sự phát triển của giáo dục Việt Nam. Thành viên HWS là những người có tư duy đột phá, đặt nền móng vững chắc cho trường học của tương lai với môi trường làm việc năng động, sáng tạo, chính trực và cống hiến vì sự phát triển cộng đồng.

Tuyển dụng GIÁO VIÊN TIẾNG ANH CHƯƠNG TRÌNH CAMBRIDGE

May 24, 2021

Hanoi Westminster School (HWS) là trường liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở song ngữ giảng dạy chương trình chuẩn Anh Quốc tích hợp với chương trình Quốc gia Việt Nam. Với sứ mệnh kiến tạo một môi trường giáo dục khai phóng, giúp trẻ em phát huy tiềm năng, tự do sáng tạo và được trang bị năng lực cần thiết để tạo dựng cuộc sống hạnh phúc, HWS luôn chào đón các cán bộ, giáo viên, nhân viên yêu trẻ và có khát vọng được góp phần vào sự phát triển của giáo dục Việt Nam. Thành viên HWS là những người có tư duy đột phá, đặt nền móng vững chắc cho trường học của tương lai với môi trường làm việc năng động, sáng tạo, chính trực và cống hiến vì sự phát triển cộng đồng.

Tuyển dụng CÁN BỘ TƯ VẤN TUYỂN SINH KIÊM TRỢ LÝ HÀNH CHÍNH

May 24, 2021

Hanoi Westminster School (HWS) là trường liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở song ngữ giảng dạy chương trình chuẩn Anh Quốc tích hợp với chương trình Quốc gia Việt Nam. Với sứ mệnh kiến tạo một môi trường giáo dục khai phóng, giúp trẻ em phát huy tiềm năng, tự do sáng tạo và được trang bị năng lực cần thiết để tạo dựng cuộc sống hạnh phúc, HWS luôn chào đón các cán bộ, giáo viên, nhân viên yêu trẻ và có khát vọng được góp phần vào sự phát triển của giáo dục Việt Nam. Thành viên HWS là những người có tư duy đột phá, đặt nền móng vững chắc cho trường học của tương lai với môi trường làm việc năng động, sáng tạo, chính trực và cống hiến vì sự phát triển cộng đồng.

Tuyển dụng TRỢ GIẢNG CHƯƠNG TRÌNH CAMBRIDGE

May 24, 2021

Hanoi Westminster School (HWS) là trường liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở song ngữ giảng dạy chương trình chuẩn Anh Quốc tích hợp với chương trình Quốc gia Việt Nam. Với sứ mệnh kiến tạo một môi trường giáo dục khai phóng, giúp trẻ em phát huy tiềm năng, tự do sáng tạo và được trang bị năng lực cần thiết để tạo dựng cuộc sống hạnh phúc, HWS luôn chào đón các cán bộ, giáo viên, nhân viên yêu trẻ và có khát vọng được góp phần vào sự phát triển của giáo dục Việt Nam. Thành viên HWS là những người có tư duy đột phá, đặt nền móng vững chắc cho trường học của tương lai với môi trường làm việc năng động, sáng tạo, chính trực và cống hiến vì sự phát triển cộng đồng.

Tuyển dụng NHÂN VIÊN THIẾT KẾ KIÊM MEDIA

May 24, 2021

Hanoi Westminster School (HWS) là trường liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở song ngữ giảng dạy chương trình chuẩn Anh Quốc tích hợp với chương trình Quốc gia Việt Nam. Với sứ mệnh kiến tạo một môi trường giáo dục khai phóng, giúp trẻ em phát huy tiềm năng, tự do sáng tạo và được trang bị năng lực cần thiết để tạo dựng cuộc sống hạnh phúc, HWS luôn chào đón các cán bộ, giáo viên, nhân viên yêu trẻ và có khát vọng được góp phần vào sự phát triển của giáo dục Việt Nam. Thành viên HWS là những người có tư duy đột phá, đặt nền móng vững chắc cho trường học của tương lai với môi trường làm việc năng động, sáng tạo, chính trực và cống hiến vì sự phát triển cộng đồng.

Tuyển dụng TRƯỞNG NHÓM TRUYỀN THÔNG- MARKETING

May 24, 2021

Hanoi Westminster School (HWS) là trường liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở song ngữ giảng dạy chương trình chuẩn Anh Quốc tích hợp với chương trình Quốc gia Việt Nam. Với sứ mệnh kiến tạo một môi trường giáo dục khai phóng, giúp trẻ em phát huy tiềm năng, tự do sáng tạo và được trang bị năng lực cần thiết để tạo dựng cuộc sống hạnh phúc, HWS luôn chào đón các cán bộ, giáo viên, nhân viên yêu trẻ và có khát vọng được góp phần vào sự phát triển của giáo dục Việt Nam. Thành viên HWS là những người có tư duy đột phá, đặt nền móng vững chắc cho trường học của tương lai với môi trường làm việc năng động, sáng tạo, chính trực và cống hiến vì sự phát triển cộng đồng.

Hotline: (024) 32052265